TIETOSUOJASELOSTE

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

 

1. Rekisterin pitäjä

Kehitysvammaliitto ry / Y-tunnus: 0116608-8
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
puhelin: (09) 348090 (vaihde)

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Tanja Räsänen
Puhelin: 0400 675 674
Sähköposti: tanja.rasanen@kvl.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Marko Peltomäki
Puhelin: (09) 3480 9262
Sähköposti: marko.peltomaki@kvl.fi

 

4. Rekisterin nimi

Kohdataan-hankkeen kysely lähi-ihmisille.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön suostumus.

 

6. Rekisterin tietosisältö, tallennettavat tiedot

Nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin liitytään webropol-kyselyn kautta.

 

8. Tietojen luovuttamien ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot tallennetaan.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Manuaalista aineistoa ei pidetä. Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla (palomuurit, palveluntarjoajan muut tekniset ratkaisut).

Käyttöoikeus rekisteriin on vain niillä Kehitysvammaliitossa tai Mielenterveysseurassa työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Tietoja säilytetään Kohdataan-hankkeen ajan vuoden 2019 loppuun tai kunnes rekisteröity tekee poistamispyynnön kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

10. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä laissa määrätyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta vastustaa tietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitysvammaliitto ry. pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Päivitetty 22.8.2018 Etusivulle